Có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu

Trong thời gian qua, thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan có liên quan và kết quả theo dõi kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), VPĐKĐĐ, cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các chi nhánh trực thuộc còn nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: Việc tiếp nhận hồ sơ còn tình trạng yêu cầu thành phần hồ sơ không đúng quy định của bộ thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trong quá trình xử lý hồ sơ chưa thực hiện đúng trách nhiệm, đúng quy trình, yêu cầu người dân tự liên hệ với các cơ quan, đơn vị để giải quyết hồ sơ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu; việc giải quyết hồ sơ TTHC về ĐKĐĐ, cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ đo đạc cho người dân còn chậm thời gian theo quy định.

Việc thực hiện chế độ báo cáo hồ sơ chậm chưa làm rõ việc chậm ở cơ quan nào; còn tình trạng chưa thực hiện công khai xin lỗi người dân đối với các hồ sơ xử lý chậm theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý hồ sơ thực hiện chưa đúng quy định tại quy chế phối hợp, việc bàn giao hồ sơ giữa chi nhánh và phòng TN&MT cấp huyện chưa đúng quy định, công tác phối hợp còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chưa có hướng giải quyết; đặc biệt là thái độ ứng xử và tác phong làm việc của viên chức, người lao động khi phục vụ người dân chưa tốt, gây bức xúc cho người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống VPĐKĐĐ.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, Giám đốc VPĐKĐĐ yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, giám đốc, phó giám đốc phụ trách các chi nhánh trực thuộc tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị về các nội dung của Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công văn số 8755/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 13/10/2023 của Bộ TN&MT về việc chấn chỉnh việc giải quyết TTHC về đất đai; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 29/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của viên chức, người lao động trong xử lý công việc, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc VPĐKĐĐ tại Công văn số 531/VPĐKĐĐ-HCKH ngày 17/5/2023 về việc chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các chi nhánh trực thuộc; Công văn số 667/VPĐKĐĐ-HCKH ngày 14/6/2023 về việc kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Công văn số 1106/VPĐKĐĐ-HCKH ngày 5/9/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ TTHC theo quy định; thực hiện đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh; theo dõi sát, kịp thời nắm bắt, xử lý dứt điểm hoặc báo cáo Giám đốc VPĐKĐĐ để có phương án tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, công khai xin lỗi người dân và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, căn cứ kết quả đánh giá của bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Quyết định số 766/QĐTTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động.

Kiên quyết không để xảy ra tồn đọng hồ sơ của người dân

Chỉ đạo, quán triệt viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ thời gian trong việc giải quyết TTHC về đất đai cho người dân; trong giao tiếp, ứng xử với người dân phải chuẩn mực, đúng quy tắc văn hóa công sở, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Giám đốc VPĐKĐĐ và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả hoạt động tại đơn vị do mình quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm, báo cáo Giám đốc VPĐKĐĐ xem xét xử lý trách nhiệm hoặc đề xuất điều chuyển, thay thế những cán bộ, viên chức, người lao động có năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm các quy định về giải quyết TTHC, vi phạm quy định về văn hoá ứng xử công sở hoặc có dư luận, phản ánh, kiến nghị đúng của người dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Trường hợp phát hiện cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm các quy định nêu trên nhưng người đứng đầu không xử lý trách nhiệm thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc VPĐKĐĐ và bị xử lý trách nhiệm theo quy chế làm việc và quy định của pháp luật.

VPĐKĐĐ Thanh Hóa giao giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh trực thuộc rà soát, xây dựng kế hoạch, thời gian cụ thể, tập trung xử lý dứt điểm đối với những hồ sơ còn tồn đọng, chưa xử lý tại đơn vị; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, chậm xử lý hồ sơ của người dân. Trường hợp chậm có lý do khách quan phải thông báo bằng văn bản cho công dân biết, hẹn ngày trả kết quả và công khai xin lỗi theo quy định. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện giúp nhân dân thực hiện TTHC”, giúp người dân giảm chi phí và thời gian đi lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 16771/UBND-NN ngày 06/11/2023.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu trưởng các đơn vị thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình quản lý với Giám đốc VPĐKĐĐ hoặc lãnh đạo VPĐKĐĐ được phân công phụ trách địa bàn; định kỳ hàng tháng 1 lần hoặc khi có việc đột xuất cần phải xin ý kiến xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

english sexy vedeo indiantubetv.com forced indian sex video sextoon pornmovieswatch.org ishitha chauhan arab exposed analpornvids.info lesbian pussy licking video سكي اجنبى realarabporn.com افلام سكس مصرية 2018 bad romeo ep 7 pinoywebtv.com ang probinsyano may 4 2022
indian x tube themovs.mobi video bf xxxx jieitai kano chi nite, kaku tatakaeri hentaida.net hentaifox manga اكبر طيز supercumtube.com سكس مركب gma drama series superpinoy.net ang probinsyano july 11 2021 the broken marriage vow feb 11 2022 teleseryefullepisodes.com appeal in tagalog
the pollinic girls xhentaisex.com crazy 4 you hentai xxx muvie soloporntrends.com sexvediofreedownload tamil aunty sex photo desixxxhd.com indian prone sex apetube.com porn-tube-home.net naked girls desi hot fucked freepornfinder.info indianbhabi sex com